Archeologisch Onderzoek & Advies

Vraagt u een omgevingsvergunning aan? Dan krijgt u te maken met archeologie! U heeft te maken met sloop- of bouwplannen en/of graafwerkzaamheden. Door in een vroeg stadium de archeologische beleidskaart te raadplegen weet u aan welke verplichtingen u als ‘verstoorder van de bodem’ moet voldoen. Hazenberg Archeologie helpt u hierbij. Het traject begint doorgaans met een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. Hazenberg Archeologie voert deze voor u uit, met als eindproduct een rapport waar alle partijen achter staan.

Hoe helpt SHARP mij kosten te besparen?

Hoe helpt SHARP mij kosten te besparen?

  • SHARP biedt beleidsmakers inzicht in wat van hen gevraagd wordt. De AMZ-cyclus wordt zo vertaald in uitvoerbaar en betaalbaar beleid.
  • Voor initiatiefnemers maakt SHARP de archeologische verplichtingen kostenefficiënt en onderdeel van hun marketinginstrumentarium. Kosten, tijd en product worden zo duidelijk.
  • Archeologen kunnen hun onderzoeksambities naar boven bijstellen. Doelgericht onderzoek leidt tot beter resultaat en nieuwe kennis, lokaal, regionaal en door wetenschappelijke synthese ook landelijk.

SHARP betrekt het publiek actief bij het archeologisch onderzoek, zowel tijdens als na de opgraving. Mensen raken zo betrokken bij de bewoningsgeschiedenis van hun eigen stad of streek.

Geïnteresseerd of de SHARP-benadering bij u inzetbaar is? Neem dan contact op met Tom Hazenberg.

Hoe kan SHARP bijdragen aan uw archeologie?

SHARP is een positief antwoord op de vraag hoe om te gaan met archeologische verplichtingen.

SHARP staat voor: Selectief Hoogwaardig ARcheologisch Programma. Het is een alternatieve aanpak van archeologie in de ruimtelijke ordening, ontwikkeld door Hazenberg Archeologie. SHARP geeft concreet invulling aan de Monumentenwet 1988 en houdt rekening met de Wro. SHARP zegt: maak scherpe keuzes. En toch vergroot het ook de output van archeologisch onderzoek, genereert het nieuwe kennis, zorgt het voor lokale/regionale geschiedschrijving, heldere keuzes en stimuleert het de wetenschap. Daarmee is SHARP een positief, kosteneffectief antwoord op de vraag hoe om te gaan met archeologische verplichtingen. Met een duidelijk publieksgericht en wetenschappelijk doel voor ogen.

  • Selectief  – Bij elke vindplaats stelt SHARP de vraag welke specifieke bijdrage archeologisch onderzoek kan leveren aan de lokale/regionale geschiedenis en de beleving ervan. Met een vastgestelde kennisbehoefte en ambitie wordt onderzoek kostenverantwoord en ontstaat meer enthousiasme voor de archeologie bij publiek, bestuurders, ontwikkelaars en archeologen.
  • Hoogwaardig  – Na scherpe selectie garandeert SHARP een hoogwaardig product. Dat betekent dat de beschikbare regionale kennis altijd wordt meegenomen, zodat elke opgraving meer oplevert voor inwoners en wetenschappers. SHARP maakt een einde aan de versnippering van onderzoek.
  • ARcheologisch  – SHARP voegt nieuwe kennis uit opgravingen toe aan de kennisvoorraad van een gemeente of een regio, zodat concreet wordt bijgedragen aan de lokale/regionale geschiedschrijving. Zo wordt de AMZ gestuurd door de lokale kennisbehoefte en de onderzoeksmogelijkheden die de voorraad biedt.
  • Programma – SHARP biedt een helder overzicht van concrete, planbare doelstellingen, zodat besluitvorming transparant wordt. Van elke archeologische vindplaats wordt bij elke stap afgewogen welke bijdrage verder onderzoek oplevert. Zo realiseert SHARP een zinvolle opgraving, economisch uitgevoerd, met nieuwe inzichten voor opdrachtgever, publiek en wetenschap.

Archeologisch bureauonderzoek

Dit rapport heeft u nodig als u archeologische verplichtingen hebt, bijvoorbeeld wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Second Opinion

Heeft u een archeologisch traject lopen, maar zet u vraagtekens bij de kosten of de voorwaarden die u worden opgelegd? Wij voeren binnen 2 werkdagen een Second Opinion voor u uit.

Plan van Aanpak

Een Plan van Aanpak is ‘stap 0’ in de archeologische monumentenzorg cyclus of ‘het archeologische proces’ Nog voordat er onderzoek wordt uitgevoerd, nemen onze adviseurs aan de hand van dit document alle te doorlopen stappen met u door. En garanderen zo dat u op alle beslissingsmomenten goed geïnformeerd bent.

Directievoering

Met een scherpe blik toezien op (complexe) archeologische opgravingen. Zo houden we voor u de kosten en de planning in de hand.  (voorbeeld)

Programma van Eisen

Dit document heeft u nodig wanneer er sprake is van een proefsleuvenonderzoek of archeologische opgraving. Het moet goedgekeurd worden door het bevoegd gezag. Een goed geschreven PvE voorkomt onnodige kosten en onduidelijkheden tijdens een project. Onze adviseurs stellen voor u snel een zinnig Programma van Eisen (PvE) op.

Bestek en kostenraming

Bij ingewikkelde projecten is het verstandig om naast een PvE ook een bestek te laten opstellen. Dit omvat aanvullende eisen en voorwaarden over de taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de administratieve voorwaarden, de onderlinge verantwoordelijkheden en de te leveren producten.

Onderzoeksagenda’s

Archeologische onderzoeksagenda’s bestaan op elk overheidsniveau:

Hazenberg Archeologie adviseert deze overheden op het gebied van samenstelling en selectie en realiseert samen met de opdrachtgever een document waarop zij de inzet op het gebied van beheer en behoud van archeologische resten inhoudelijk kan staven.