Opgraving Laarakker van start

Laat ons u verder helpen met uw archeologiebeleid

Bel 071-5126 216 voor een vrijblijvend advies of kies voor:

Opgraving Bedrijvenpark Laarakker Cuijk onder de rook van de nieuwbouw van Danone Nutricia.

Op Bedrijvenpark Laarakker Cuijk in Haps is op woensdag 26 april 2017 begonnen met een grootschalige archeologische opgraving. Binnen het plangebied ligt een archeologisch rijksmonument en een gemeentelijk archeologisch monument. Wethouders Rob Poel en Maarten Jilisen hebben de officiële starthandeling verricht van het onderzoek, samen met Rob Smouter van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Erwin Zwerver, directeur van Econsultancy. Aanleiding voor het onderzoek is de ontwikkeling van het 90 hectare grote terrein tot industriegebied, waar o.a. Danone Nutricia zich zal vestigen. De opgraving staat in het thema ‘food, productie en transport’ vanaf de vroege prehistorie tot in de middeleeuwen, met een continuering in het heden en de toekomst. 1Arch/Hazenberg Archeologie voert hier de regie namens de opdrachtgever.

Achtergrond

De oost-west georiënteerde dekzandrug met een lengte van ca. 1,2 km tussen Haps en de snelweg A73 was millennia lang een aantrekkelijke vestigingsplaats voor jagers-verzamelaars, de eerste landbouwers en latere boerengemeenschappen. Eerdere archeologische onderzoeken hebben laten zien dat in de ondergrond belangrijk archeologische resten aanwezig zijn die dateren uit de prehistorie (8800 – 12 v.Chr.), de Romeinse tijd (12 v.Chr. – 450 n.Chr.), de middeleeuwen (450 – 1500 n.Chr.) en de nieuwe tijd (1500 n.Chr.- heden). De onderzoekers verwachten o.a. plattegronden van boerderijen en werkplaatsen uit het midden- en laatneolithicum, de bronstijd en de middeleeuwen aan te treffen. Bovendien bevindt zich een grafveld uit de bronstijd en de ijzertijd in het plangebied. Ook hebben ambachtelijke activiteiten, zoals metaalbewerking uit laatstgenoemde perioden plaatsgevonden. Door een dikke conserverende akkerlaag (een plaggendek) zijn de archeologische sporen goed bewaard gebleven; ze worden nu voor het eerst volledig blootgelegd. Opmerkelijk is dat het toekomstige gebruik deels aansluit bij het gebruik in de afgelopen eeuwen. Het onderzoek richt zich op het in beeld brengen van deze continuïteit.

Project

In opdracht van de gemeente Cuijk voert Econsultancy B.V. uit Swalmen de archeologische opgraving uit. Voor het rijksmonument treedt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op als bevoegd gezag en heeft een handhavende taak binnen het project. De opgraving loopt naar verwachting van april tot en met november. Econsultancy B.V. werkt bij de opgraving samen met amateurarcheologen uit de regio en studenten van Saxion Hogescholen.

Publiek

De opgraving is gepland in de zomermaanden mede om publiek zo veel mogelijk te kunnen betrekken bij het onderzoek. Diverse publieksactiviteiten en open dagen zullen rondom de opgraving worden georganiseerd voor verschillende publieksgroepen. Via lokale en regionale kanalen zullen publieksactiviteiten en open dagen worden bekend gemaakt.

Volg ons op twitter en blijf op de hoogte van onze activiteiten